28.05.2021

Hobid

 

muusika 

rattasõit 

aiandus

lilled

matkamine ja loodusvaatlus

kino

teater

Mõned projektid, konkursid, muusikalised võistlused

 

2019

Sindi Ööbik kategooria – 7.-9. klass

II koht

2018

Sindi Ööbik

I koht


Pärnumaa laulupidu. Mudilaskoor

osalemine

2016

Sindi Ööbik15.-19 aastate

I koht

2013

Sindi Ööbik

Eripreemia

Grand Prix


Sindi Ööbik 16 - 21 aastate noorte lauljate hulgast

I koht


Sindi Ööbik 8-10 vanuserühm

eripreemia

eripreemia


Pärnu Vene gümnaasiumi HEADEKOOGEMUSTE JAGAMISE PÄEV

koolitaja


Pärnumaa laulupidu. Lastekoor

osaleja

2012

Sügisulg 2012 (16-19aastased B-kat)

III koht


Sindi Ööbik 11-13 aastaste laste hulgas

I koht

eripreemia


Sindi Ööbik 16 -21aastaste hulgas

I koht

eripreemia

2011

Eesti Meeslaulu Seltsi VII poistesolistide Pärnu ja Pärnumaa eelvoorus


II koht.


Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkurss“ Sügisulg

Eeripreemia „Mõtestatud esituse eest“

2010

Pärnu miniteatrite päeval põhikooli vanuseastmes „Sekond hand“

Grand Prix


Pärnumaa Kooliteatrite Festivali eelvoor

ERIPREEMIA Heatasemelise näitlejatöö preemia


COMENIUSe projekti raames andsin lahtise tunni „Music Makes Bridges“ (inglise keeles).

Osaleja, lektor

2009

Kooliteatrite Riigifestivali Pärnumaa eelvoorus „Hüvasti, kraav!“

I koht


Üldlaulupidu. Noorte segakoor.

osalemine


Pärnu miniteatrite päeval põhikooli vanuseastmes

Grand Prix


Üleriigilisel kooliteatrite festival (kesktase)

Stiilipreemia


Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursi Sügisulg (16-19 aastased A-kat)

II koht


Pärnu linna ja maakonna noorte vokaalansamblite konkursil Kevadümin

pronksdiploom


Ettekanne: Aktiivõppe meetodid ja nende rakendamine

Lektor

2008

GLOBE. Üleriigiline keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

Noor teadur


Projekt: „Nagu meie on see ka teie laulupidu

Pärnu Postimees, nr 117, 17, juuni 2008 lk2, „Koorijuht sooviks laulupeol näha rohkem koore“


Koostaja ja realiseerija


Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursil Sügisulg (16-19aastased B-kat),

eripreemia


Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud uurimisprojekt „Vene õpilane venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes“

fookusgrupi liige


Segakoori õpilastele ekskursioonid ka külalisetendusi Sillamäel, Tallinnas, Narvas, Rakveres, Tartus ja Viljandis.

Organizeerija ka läbiviija


Eesti Vabarigi 90. aastapäevale pühendatud I Ida-Virumaa koolikooride festival

osalemine


II Vabariiklik lastekooride festival „KAMMERTON-2008“

osalemine

2007

„On ka meie laulupidu“

Pärnu Postimees, nr 55, 21 märts „ Vene lapsed laulavad eesti laule südamest


Koostaja ja realiseerija


X Noorte laulupidu. Noorte segakoor

osalemine


Pärnu Linna noorte teadustööde konkursis

Uurimistöö „Akordioni minevik ja tänapäev Eestis“

II koht


Kooliteatrite Riigifestivali Pärnumaa eelvooru

I koht


Üleriigiline Kooliteatrite kesktaseme festival

LAUREAAT


Pärnu Miniteatrite päeva põhikooli vanuseastmes

I koht

2006

Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursil Sügisulg (13-15 aastased B-kat)

eripreemia

Mõned koolitused

 

2018

Väike kannel koolimuusikas ja muusikakoolis I

12t.

 

Ukulele muusikatunnis I

5t

 

Muusikateraapilised elemendid ja võtted töös lasteaia j aalgklasside lastega

7t.

 

Pärimus koolitus Orffiga

15 t.

2017

Pärnu linna eõppe päeva õpitubades

4t

2016-17

Piisakesi positiivsest psühholoogiast

6 t.

2015

Keelekümbluskoolide õpetajate suve koolitus „Keelekolmnurk“

3 päeva

2014-15

Professionaalne nõustamine

I poolaasta

2015

Kriisijuhtum koolis ja vaaetu sekkumise võimalused

5t

2014

Kuidas taastada koolitöötaja jõuvarusid

4 t.

 

Erinevad meetodid erivajadustega õpilaste muusikaõpetuses. Koolitusprogramm

4t.

2013

Supervisiooniseminaar lõimitud aine- ja keeleõppe rakendumises

12 t

2012

„Õpetaja õpetajale“ Kuressaare Gümnaasiumi metodilinepäev

5 t.

 

Õppeprotsessi juhtimise võimalusi

8 t.

 

Lõputöö õpilasuurimise ja praktilise töö ettevalmistamine ja hindamine

8 t.

2011

Kujundav hindamine ja õpetajate professionaalne õpikogukond

4 t

 

2011 – Aine- ja keeleõpe lõimimise valdkonnas ulatuses individuaalnõustamine.

8 t.

2009

Lõimitud muusikaõpetus põhikoolis

(160t.-4 EAP),

2008

Muusikaõpetus eesti keeles

20 EAP

2006

Koolituse Muusikaõpetuse tunni metoodiline kindlustamine informatiivsete ja kommunikatiivsete tehnoliigiate kasutamise alusel

16t.

Tiitlid/ Praktikandid

 

2017

 Pedagoogilise praktika juhendaja – Elvira Karasevitš. Tartu Ülikool

2014 

Parim Pärnu maakonna õpetaja 

2013

Sindi linnavalitsuse tänukiri

2009

Pedagoogilise praktika juhendaja- Natalja Ivanova. Rahvusvaheline Psühholoogia Kõrgkool (Riia).

2007

Parim muusikaõpetaja- kandidaat

Eelnev töökäik

 

AASTA

ASUTUS

AMET

2021

Sindi Gümnaasium

muusikaõpetaja, muusikaringijuht

Pärnu Tammsaare Kool

muusikaõpetaja, muudilaskoorijuht

2000- 2011

Pärnu Vene Gümnaasium muusikaõpeta

Noorte Segakoori dirigent,

ansambli-, solistide- ja teatri juht

1998- 2005

Sindi Rahva segakoor „Slavjanotška“

peadirigent

1992-2000

Pärnu Slaavi põhikool

muusikaõpetaja, vokaalansambli „Rondo“-, koori, ja teatri- juht, algklassiõpetaja

1989-1992

Pärnu 7. põhikool

huvijuht


Hariduskäik

 

AASTA

ASUTUS

AMET

LISA

2004

Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemia,

Muusikapedagoogika magister 207,5 EAP

Magistritöö teema:“Laste artistlikkuse kujundamine ja arendamine muusikalides“

2020

Koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala 45 EAP

Pedagoogilise töö teema: „ Tähelepanu jakeskendumisvõime parandamine ja arendamine muusikaliste tegevuste abil.

1989

Suur Novgorod S. Rahmaninovi nim. Muusikakool 

Koorijuht, solfedžo õpetaja, muusikaõpetaja


Töökoht

 Sindi Gümnaasium

 Pärnu Tammsaare kool

Muusikalise tegevuse planeerimine ja ülesehituse põhimõtted

 Arengu keskkonna ja tingimused loovad enamasti täiskasvanud, kes lapsi ümbritsevad. (Pullerits 2017). Muusikaõpetus lasteaias ja koolis pakub mitmesuguseid võimalusi laste igakülgseks arendamiseks (Muldma 2008). Organiseerides õppeprotsessi, kasutades erinevaid tegevuse liike, kujundadades huvi muusika vastu, planeerides ja tunde ülesehitades saab õpetaja tähelepanu ja kontsentratsiooni arendamiseks luua vajalikud tingimused. Just lasteaia ja kooli pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks (Niiberg 2007). Eestis on muusikaõpetuse didaktilis-metoodiliste põhimõtete rajajaks muusikapedagoog ja helilooja Riho Päts, kelle laulude, muusika kuulamise repertuaari, tantsude, mängude ja pillilugude valikul lähtutakse eakohasuse printsiibist (Muldma & Kiilu 2009). Alates 1940. aastast järjepideva traditsioonina töötab lasteaias eriharidusega muusikaõpetaja, mis on Eesti muusikakultuuri kontekstis suur väärtus (Pullerits 2017).


Muusikalise tegevuse planeerimine 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine lasteaias ja koolis toimub nii pikemas kui ka lühemas perspektiivis (Nugin 2017). Töö planeerimise vajadusest kirjutas 1982. aastal Heino Kaljuste  (2011), kui ta ise koostas tööplaani. Töö plaaneerimiseks kasutas  ta tabelit :

Õppenädal

Laulud

Häälekujunduslik töö

Muusikaalased

teadmised, oskused

Muusika

kuulamine

Märkused

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Võttes eeskujuks Kaljuste koostatud tabeli ja lähtudes lasteaia tänapäevastest muusikatunni tegevusliikidest (KLRÕ 2008) võiks muusikaõpetaja tööplaan välja näha järgmisel kujul:


Õppenädal

Teema/

Üritus

Laulmine

Muusikalis-

rütmiline

liikumine

Muusika

kuulamine

Pillimäng

Märkused

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Pedagoogi töö nõuab pidevat ja tõsist ettevalmistust. Seetõttu omab suurt tähtsust planeerimine, erinevate tegevusliikide organiseerimine. Justnimelt tööplaan aitab näha perspektiivi, aasta jooksul ühtlaselt töötada, õigeaegselt valmistuda ükskõik milliseks muusikaõpetuse töö vormiks laste, lastevanemate, pedagoogilise kollektiiiviga ja mõelda läbi metoodilised võtted. Teemapõhine planeerimine võimaldab lähtuvalt teemast paika panna tegevused valdkondades, mida nädala ja kuu lõikes lõimida. Kindlasti oleks vaja mõelda, milliseid üldteadmisi soovitakse lastele anda (Nugin 2017). 

Õpetaja töökava on dokument, mis määrab kindlaks õpetaja töökorralduse riikliku õppekava rakendamiseks oma lasteaia (kooli orig.) tingimustes ja nendes rühmades (klassides orig.), keda ta õpetab. Töökava sisaldab ka ajalist jaotust (õppeaasta, õppeveerand, õppenädal) ja vajaminevat õppevara jt põhivahendite loetelu (Läänemets 2017). 

Muusikaõpetaja oma töökavas peab peegeldama ühte taotlust – … „toetada lapse arengut talle vajalike kogemuste abil (Pullerits 2010)”.

Tähtsaima eesmärgi saavutamise või keskse mõtte abivahendeiks rutiinsel tööl võivad saada tähelepanu ja keskendumisvõime arendamise harjutused ja tegevused.